Zum Inhalt springen

Kunstkarte KK 5301

1,20 €/CHF

Angela Kočonda

Rotkehlchens Frühlingstraum, 2014

Photo: Thomas Spalinger

Angela Kočonda

Rotkehlchens Frühlingstraum, 2014

Photo: Thomas Spalinger